Sådan skaber I selvledende teams – kom i gang på den rigtige måde med processen M O D I G

Selvledende teams handler om at teamet beslutter og leder sig selv, og ledelsesrollen forandrer sig til at være faciliterende og rammesættende.
 
Det kan være rigtigt, hvis…

Hvorfor selvledende teams?

Selvledende teams er en organiseringsform der bryder med det top down styrende hierarki, og som fordeler mandat, ansvar og beslutningsret ud til teamet. 

Tankegangen bag ‘selvledende teams’ og ‘medledelse’ handler forenklet om at gøre op med mennesket som en ressource, der skal optimeres på, så vi kan vækste i både effektivitet og indtjening. Selvledende teams kommer også frem i en tid/ kommer af en tid, hvor vi nu befinder os i en verden med høj udefrakommende ustabilitet, knappe ressourcer og et behov for at  gentænke, hvordan vi som samfund er bæredygtige.

Selvledende teams er NY måde at organisere sig på, hvor opgave og formål er i fokus.

Hvor selvledende skal jeres teams være?

M O D I G - en proces der giver tryghed i skiftet til en ny organiseringsform

Opskriften for, hvordan ‘selvledende teams’ ser ud, kan være lige fra planlægningsretten til 90% ledelsesfrit. Derfor er det vigtigt at få overvejet nøje, hvad der er rigtige for jer. 

Jeg har samlet denne transition, hvor vi går fra klassisk ledelse til selvledende teams, i en proces jeg kalder M O D I G. Hver fase i processen fører jer igennem transitionen som starter med Modning til Overgang til Design til Implementering til Genforhandling. Jeg arbejder på organisations-, proces-, team- og individniveau.

Hjørnestenen i selvledende teams er kultur, struktur, processer og roller. Disse niveauer arbejder vi med i hver fase af M O D I G.

MODNING

Der skal ske en modning i hele organisationen, og særligt hos ledelsen, som skal være villig til at overgive dele eller alt klassik ledelsesansvar. Hvad er I parate til? Hvilke tempi skal det foregå i? Hvad hvad tænker AMO, TR og medarbejderne? I denne fase af processen er det meget eksplorativt, hvor vi er nysgerrige på, hvad der er muligt, hvilke fordele og hvilke ulemper der er.

OVERGANG

I denne fase forhandler vi, hvordan overgangen skal se ud. Sammen (ledere og medarbejdere) forhandler vi, hvad vi vil med vores selvledende teams, hvad formået er og vi skaber gennemsigtighed I, hvad vi beslutter og sikrer opbakning dertil. Det er helt ok at dele overgangen op i delskridt eller i pilotprojekter, som gør forandringen mindre skæmmende og mere overkommelig.

DESIGN

I denne fase vil vi sammen designe hvordan det selvledende team ser ud: Hvordan er rammerne for teamet? Vi arbejder med forventninger til hinanden ift. trivsel og performance, vores adfærd og værdier, de processer og strukturer der omgiver teamet, de roller, ansvar og mandat teamet har, og den måde vi snakker sammen og løser udfordringer på.

IMPLEMENTERING

I denne fase implementerer vi skridt for skridt det design vi har lavet for vores selvledende teams. Det er vigtigt, at vores tilgang til implementeringen er ydmyg, nysgerrig og forandringsvillig, så vi har balancen mellem mod til at holde fast og samtidig tilpasse løbende til den modtagelse ledere og medarbejdere giver. Vi skal også sikre at vi har de rigtige støtte-mekanismer, som ledere og medarbejdere kan bruge i denne overgang og nye organiseringsform, så vi skaber tryghed og ro.

GENFORHANDLING

I denne fase der skal vi turde at genforhandle det vi har gjort, det vi har tænkt os at gøre ud fra den feedback vi får. Vi kan støtte os op ad nøgletal for trivsel, performance, personaleomsætning og andre relevante markører for om vi er på rette vej - det kan være vurderinger i plenum, erfaringer og behov, der er kommet frem i denne proces. 

Skal jeg hjælpe jer med transitionen?

Jeg hjælper jer med at få skabt de selvledende teams, som er rigtige for jer

Mit fokus, når vi arbejder med selvledende teams, er, at vi skal sætte stærke rammer, og vi er fælles om ansvaret. Det betyder også, at vi har et individuelt ansvar i den måde vi leder os selv på. Derfor arbejder jeg på både organisations-, proces-, team-, og individniveau.
 
Min tilgang favner helheden.
 

Skal jeg også hjælpe jer?